แหล่งความรู้สำหรับผู้ที่สนใจ

Upskill/Reskill สาย Tech

Cloud & Network | Cybersecurity | Programming
Lifelong Learning | Career Development

Lifelong learning is incredibly important, especially in ICT & technology fields, given the rapid changes in today's world. Simply relying on your previous education or early career knowledge is no longer enough. It's crucial to actively seek out new information, acquire new skills, and stay updated with the latest advancements in your area of expertise.

If you're feeling lost and unsure about your first step, why not start by following us? Our articles are designed to provide a wealth of ideas for upskilling and reskilling, preparing you to navigate an uncertain future. We'll be your guide to help you stay ahead of the game.

SkillLofts เกิดขึ้นจากตั้งใจของผู้ก่อตั้งที่มีความต้องการจะแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ด้านการ upskill/reskill ในสายงาน IT ของตนเองกับผู้คนที่กำลังมองหาแนวทางในการพัฒนาความรู้และทักษะใหม่ๆ ที่จำเป็นเพื่อปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน

เราหวังว่าที่นี่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้คน เสริมสร้างพลังแห่งการเรียนรู้ และให้กำลังใจในวันที่พบเจอความท้าทายหรืออุปสรรคใหม่ๆ

“If we can do it, so can you."